Rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy

Rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy jest dostosowany do potrzeb naszych klientów. Posiadaczami rachunków mogą być osoby fizyczne rezydenci i nierezydenci. Rachunek prowadzony jest w złotych i służy do dysponowania zgromadzonymi środkami pieniężnymi w szczególności umożliwia:

  1. bezpieczeństwo przechowywania środków pieniężnych gwarantowane przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny (w zakresie przewidzianym ustawą z dnia 10 czerwca 2016 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym),
  2. możliwość wpłat i wypłat w kasach Banku na żądanie, bez prowizji,
  3. możliwość uzyskania kredytu odnawialnego w ROR,
  4. korzystanie z międzynarodowych kart płatniczych uprawniających posiadacza karty do dokonywania w kraju i zagranicą płatności za towary i usługi w formie bezgotówkowej w punktach handlowych i usługowych, wypłat gotówki w terminalach POS i bankomatach,
  5. obsługa za pośrednictwem Internetu, SMS Banking,
  6. wygodne regulowanie stałych opłat.
×