Kredyt inwestycyjny

Kredytem inwestycyjnym mogą być finansowane inwestycje:

  1. materialnych (zmierzających do odtworzenia, modernizacji, zwiększenia majątku trwałego),
  2. niematerialnych (zakup licencji, koncesji, znaków towarowych, patentów, itp.).
  3. finansowe (zakup papierów wartościowych, udziałów w spółkach z o.o., itp.)

Kredytobiorcami mogą być osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej - prowadzące działalność gospodarczą, a także jednostki samorządu terytorialnego.

Ogólne warunki kredytowania:

  • kredyt może być udzielony na maksymalny okres 15 lat
  • kwota udzielonego kredytu nie może przekroczyć 80% kosztów inwestycji,
  • celowość wykorzystania kredytu należy potwierdzić odpowiednimi dokumentami (faktury, umowy, itp.).
×