Podstawowy rachunek płatniczy

Podstawowy rachunek płatniczy przeznaczony jest dla Klientów, którzy nie posiadają żadnego rachunku płatniczego (w jakimkolwiek banku lub SKOK-u). 

Podstawowy rachunek płatniczy umożliwia wyłącznie:

  • dokonywanie wpłat środków pieniężnych na rachunek;
  • dokonywanie wypłaty gotówki z rachunku w placówce Banku na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w godzinach pracy Banku lub przy użyciu terminala płatniczego, jeżeli klient wyrazi wolę zawarcia umowy również w zakresie usługi umożliwiającej takie wypłaty;
  • dokonywanie wypłat gotówki z rachunku w bankomacie na terytorium któregokolwiek państwa członkowskiego;
  • wykonywanie na terytorium państw członkowskich transakcji płatniczych, takich jak polecenie zapłaty, w tym jednorazowe polecenia zapłaty, polecenie przelewu, w tym zlecenia stałe oraz transakcji przy użyciu karty, w szczególności w urządzeniach akceptujących instrumenty płatnicze, placówce Banku lub za pośrednictwem środków elektronicznego dostępu do rachunku, przy czym w przypadku transakcji płatniczych wykonywanych przy użyciu karty płatniczej podstawowy rachunek płatniczy zapewnia także możliwość dokonywania transakcji płatniczych bez fizycznego wykorzystania karty oraz możliwość rozliczania przez Bank transakcji płatniczych wykonywanych przy użyciu karty płatniczej, powodujących przekroczenie środków zgromadzonych na rachunku, o którym mowa w art. 4 ust. 2 pkt 4 ustawy o kredycie konsumenckim;
  • przechowywanie środków pieniężnych;
  • dostęp do rachunku za pośrednictwem elektronicznych kanałów dostępu.
Klient indywidualny występujący o otwarcie podstawowego rachunku płatniczego składa w banku wniosek o jego otwarcie.
×